اس ام اس عرفاني

اس ام اس جملات قشنگ

آزادي عبارت است از حق انجام هرکاري که
قوانين اجازه ميدهد و انجام ندادن آنچه
قانون منع کردهاست
*شارل دو منتسکيو

اس ام اس عرفاني

هر که در زندگي، نانش نخورند، چون بميرد، نامش نبرند. سعدي

اس ام اس جملات تکان دهنده

براي بهبود ارتباطات کامپيوتري بايد کمر بوروکراسي ايجاد شده را شکست. (مايکل آلبرشت)

اس سنگين

تکبر زائيده قدرت مادي است و تواضع زاييده ضعف معنوي . فردريش نيچه

اس ام اس سنگين و فاز بالا

سفله چون به هنر با کس بر نيايد به غيبت کارها سازد .سعدي

اس ام اس سخنان بزرگان

رفيق بازي
هرگز بخاطر دوستت ، از انجام وظيفه اي
چشم مپوش.سن ينبر

اس ام اس فلسفي

انسان تاريخ را مي سازد، نه تاريخ انسان را آنري ماسيس(نويسنده فرانسوي)

اس ام اس عارفانه

با خود عهد ببند که هيچگاه بيکار ننشيني.

توماس جفرسون

پيامک سخنان بزرگان

داشتن پشتکار ، تفاوت ظريف بين شکست و کاميابي است. سارنف

اس ام اس جملات بزرگان

اگر مردم را به حال خود گذاشتي، تو را به حال خودت خواهند گذاشت. توماس مان

اس ام اس معني دار

بعضي ها هر کجا مي روند شادي آفرين مي شوند وبعضي ها هر کجا چنين افرادي قدم مي گذارند ، همواره دنباله روشان هستند . ماري تواين

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس